Share Khóa Học – Thành thạo C++ qua 108 bài học

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Nội dung khóa học
 Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
 Bài 1: Đề Cương – Thành Thạo Cpp qua 108 bài học
 Bài 2: Giới thiệu về C++
 Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
 Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên
 Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
 Bài 6: Các ký tự đặc biệt
 Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 Bài 7: Các loại ghi chú trong C++
 Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến
 Bài 9: Hằng số và biểu thức
 Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu
 Bài 11: Các toán tử trong C++
 Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn
 Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Tam Giác
 Bài 14: Bài tập rèn luyện – Các hàm lượng giác
 Bài 15: Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây
 Bài 16: Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình
 Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
 Bài 18: Câu lệnh If
 Bài 19: Câu lệnh if … else
 Bài 20: Câu lệnh If … else lồng nhau
 Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if … else
 Bài 22: Câu lệnh switch
 Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1
 Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2
 Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện
 Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học
 Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác
 Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 4: Các vòng lặp
 Bài 29: Vòng while
 Bài 30: Vòng do… while
 Bài 31: Vòng for
 Bài 32: Câu lệnh break
 Bài 33: Câu lệnh continue
 Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau
 Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện
 Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số
 Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình
 Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 5: Mảng
 Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo
 Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều
 Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều
 Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều
 Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều
 Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều
 Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1
 Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2
 Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3
 Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4
 Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5
 Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 6: Hàm
 Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm
 Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực
 Bài 56: Truyền tham trị và tham biến
 Bài 57: Parameter mặc định
 Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui
 Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2
 Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm
 Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci
 Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác
 Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số
 Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 7: Con trỏ
 Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ
 Bài 66: Các Toán tử con trỏ
 Bài 67: Các thao tác trên con trỏ
 Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null
 Bài 69: Con trỏ và mảng
 Bài 70: Mảng Con trỏ
 Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2
 Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1
 Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2
 Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3
 Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4
 Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5
 Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 8: Xử lý chuỗi
 Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi
 Bài 80: Hàm strcpy,strncpy – sao chép chuỗi
 Bài 81: Hàm strcat,strncat – nối chuỗi
 Bài 82: Hàm strchr,strstr – tìm ký tự, chuỗi
 Bài 83: Hàm strcmp,strncmp – so sánh chuỗi
 Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường
 Bài 85: Bài tập rèn luyện – chuỗi 1
 Bài 86: Bài tập rèn luyện – chuỗi 2
 Bài 87: Bài tập rèn luyện – chuỗi 3
 Bài 88: Bài tập rèn luyện – chuỗi 4
 Bài 89: Bài tập rèn luyện – chuỗi 5
 Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc
 Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc
 Bài 93: Lệnh gán cấu trúc
 Bài 94: Mảng cấu trúc
 Bài 95: Con trỏ cấu trúc
 Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên
 Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm
 Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số
 Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 10: Xử lý tập tin
 Bài 100: Khái niệm về tập tin
 Bài 101: cách ghi tập tin text file
 Bài 102: Cách đọc tập tin text file
 Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin
 Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin
 Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số
 Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên
 Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm
 Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 11: Tổng kết khóa học
 Bài 109: Bài tập tổng hợp – Quản lý Sách

Share Khóa Học – Thành thạo C++ qua 108 bài học

79K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%