[FREE] Share Khóa Học – Combo 5 khóa: Lập trình Front End Master ReactJS – cyberlearn.vn

NHÂN DỊP 20/10 –  Share Free Khóa Học –  COMBO 5 Khóa Lập Trình FrontEnd Master React JS – CyberLearn.vn

  • Khóa 1 React nền tảng qua demo dự án
  • Khóa 2 ReactJS chuyên sâu trên nhiều component
  • Khóa 3 React chuyên sâu với life cycle – React function hooks và các ứng dụng
  • Khóa 4 React Router & API
  • Khóa 5 Build toàn bộ front end dự án đặt vé phim online
LINK DOWNLOAD KHÓA HỌC(đã hết hạn download)