Share Khóa Học – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến

Giảng viên: Hoàng Văn Công 

Nội dung khóa học
 Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Hướng dẫn xem video trên Unica
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Bài 3: Nội dung của khoá học
 Bài 4: Cách học của khoá học [QUAN TRỌNG]
 Bài 5: Tham gia group giải bài tập [QUAN TRỌNG]
 Bài 6: Hướng dẫn chạy và debug với Visual Studio Code
 Bài 7: Hướng dẫn chạy và debug với IntelliJ
 Bài 8: Cách làm bài và nộp bài trên LeetCode
 Bài 9: Tham gia group Discord
 Phần 2: Array and String | Mảng và Chuỗi
 Bài 10: Duyệt mảng
 Bài 11: Thêm/Chèn phần tử vào mảng
 Bài 12: Xoá phần tử trong mảng
 Bài 13: Kỹ thuật 2 con trỏ: Xoá phần tử trong mảng
 Bài 14: Kỹ thuật 2 con trỏ: Thêm phần tử vào mảng
 Bài 15: List và Array List trong Java
 Bài 16: Làm việc với mảng 2 chiều
 Bài 17: Giới thiệu về String, Character và char
 Bài 18: Thực hành với String và Character
 Bài 19: Làm quen với StringBuilder
 Phần 3: Sorting (1) | Các thuật toán sắp xếp (Phần 1)
 Bài 20: Giới thiệu
 Bài 21: Bubble Sort | Sắp xếp nỏi bọt
 Bài 22: Insertion Sort | Sắp xếp chèn
 Bài 23: Selection Sort | Sắp xếp chọn
 Bài 24: Bài toán tìm số lớn thứ 3
 Phần 4: Recursion | Đệ quy
 Bài 25: Giới thiệu về đệ quy | Định nghĩa đệ quy
 Bài 26: Đặc điểm của đệ quy
 Bài 27: Thực hành 1: Tính giai thừa (phần 1)
 Bài 28: Thực hành 1: Tính giai thừa (phần 2)
 Bài 29: Thực hành 2: Tính số Fibonacy (phần 1)
 Bài 30: Thực hành 2: Tính số Fibonacy (phần 2)
 Bài 31: Một số bài toán khác
 Bài 32: Phân loại đệ quy (phần 1)
 Bài 33: Phân loại đệ quy (phần 2)
 Bài 34: Ưu điểm và nhược điểm của đệ quy
 Bài 35: Tối ưu hoá đệ quy
 Bài 36: Khử đệ quy
 Bài 37: Nên sử dụng đệ quy khi nào?
 Bài 38: Hai cách cài đặt Đệ quy
 Phần 5: Binary Search | Tìm kiếm nhị phân
 Bài 39: Giới thiệu về Binary Search
 Bài 40: Cài đặt Binary Search bằng vòng lặp
 Bài 41: Cài đặt Binary Search bằng đệ quy
 Bài 42: Đánh giá thuật toán
 Phần 6: Sorting (2) | Các thuật toán sắp xếp (phần 2)
 Bài 43: Merge Sort: Ý tưởng
 Bài 44: Merge Sort: Cài đặt
 Bài 45: Merge Sort: Testing
 Bài 46: Quick Sort: Ý tưởng
 Bài 47: Quick Sort: Cài đặt
 Bài 48: Sử dụng thư viện sắp xếp trong Java
 Phần 7: Độ phức tạp của thuật toán
 Bài 49: Giới thiệu về Space Complexity
 Bài 50: Giới thiệu về Time Complexity
 Bài 51: Big O notation
 Bài 52: Các độ phức tạp cơ bản
 Bài 53: Thực hành 1: Giải thuật tìm kiếm tuần tự
 Bài 54: Thực hành 2: Giải thuật Sắp xếp nổi bọt
 Bài 55: Thực hành 3: Giải thuật Fibonaci
 Bài 56: Thực hành 4: Giải thuật tìm kiếm nhị phân
 Bài 57: Thực hành 5: Thuật toán Merge Sort
 Bài 58: Thực hành 6: Thuật toán Quick Sort
 Phần 8: Linked List | Danh sách liên kết
 Bài 59: Giới thiệu Linked List
 Bài 60: Cài đặt Linked List
 Bài 61: Thêm phần tử vào đầu
 Bài 62: Thêm phần tử vào cuối
 Bài 63: Thêm phần tử vào giữa
 Bài 64: Xoá phần tử ở đầu
 Bài 65: Xoá phần tử ở cuối
 Bài 66: Xoá phần tử ở giữa
 Bài 67: Bài toán đảo ngược một Linked List (Sử dụng vòng lặp)
 Bài 68: Bài toán đảo ngược một Linked List (Sử dụng đệ quy)
 Phần 9: Stack and Queue | Ngăn xếp và Hàng đợi
 Bài 69: Giới thiệu Stack & Queue
 Bài 70: Các thao tác cơ bản với Stack & Queue
 Bài 71: Tạo interface cho Stack và Queue
 Bài 72: Cài đặt Stack với Mảng
 Bài 73: Cài đặt Queue với Mảng
 Bài 74: Cài đặt Stack với Linked List
 Bài 75: Cài đặt Queue với Linked List
 Bài 76: Stack trong Java
 Bài 77: Queue trong Java
 Phần 10: Hash Table | Set and Map
 Bài 78: Giới thiệu về Hash Table
 Bài 79: Design a Hash Function
 Bài 80: Collision và cách xử lý
 Bài 81: Ứng dụng của Hash Table
 Bài 82: Design a Hash Set
 Bài 83: Implement a HashSet (phần 1)
 Bài 84: Implement a HashSet (phần 2)
 Bài 85: Design a Hash Map
 Bài 86: Implement a HashMap (phần 1)
 Bài 87: Implement a HashMap (phần 2)
 Bài 88: HashSet in Java
 Bài 89: HashMap in Java
 Phần 11: Tree | Cây
 Bài 90: Giới thiệu về Tree, Binary Tree, Binary Search Tree
 Bài 91: Xây dựng cây BST
 Bài 92: Thêm một node vào cây BST (Vòng lặp)
 Bài 93: Thêm một node vào cây BST (Đệ quy)
 Bài 94: Xoá một node khỏi cây BST
 Bài 95: Tìm kiếm trên cây BST
 Bài 96: Duyệt cây theo 3 thứ tự (Lý thuyết)
 Bài 97: Duyệt cây theo 3 thứ tự (Implement)
 Bài 98: Bài toán tính chiều cao cây
 Bài 99: Bài toán tính tổng trên cây
 Phần 12: Graph | Đồ thị
 Bài 100: Giới thiệu về Đồ thị
 Bài 101: Giới thiệu về DFS – Tìm kiếm theo chiều sâu
 Bài 102: Cài đặt DFS với Stack
 Bài 103: Cài đặt DFS với đệ quy
 Bài 104: Cài đặt BFS với Queue
 Bài 105: Ứng dụng DFS: Tính số miền liên thông
 Bài 106: Thuật toán Dijkstra (Tìm đường đi ngắn nhất): Lý thuyết
 Bài 107: Thuật toán Dijkstra (Tìm đường đi ngắn nhất): Cài đặt
 Phần 13: Heap | Đống
 Bài 108: Giới thiệu về Heap
 Bài 109: Biểu diễn Heap
 Bài 110: Các thao tác với Heap
 Bài 111: Khởi tạo Heap
 Bài 112: Thêm phần tử vào Heap
 Bài 113: Xóa phần tử ở Root
 Bài 114: Xóa phần tử ở vị trí bất kỳ
 Bài 115: Test trên HackerRank
 Bài 116: Heap trong Java
 Bài 117: Cách sử dụng và bài tập
 Phần 14: Các CTDL và giải thuật NÂNG CAO
 Bài 118: Bit Manipulation – Các thao tác xử lý với Bit
 Bài 119: Backtracking – Thuật toán quay lui
 Bài 120: Dynamic Programming – Quy Hoạch Động
 Bài 121: Trie / Prefix Tree – Cây tiền tố
 Bài 122: Tổng kết

Share Khóa Học – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%