Share Khóa Học – ReactJS – Xây dựng chức năng Github với GraphQL – 200LAB (HOT)

Nội Dung Khóa Học REACTJS 200Lab

TOPIC 1: Tiêu điểm ngôn ngữ Typescript và giới thiệu tổng quan ReactJS
Kiến thức cơ bản ngôn ngữ Typescript: Basic types (number, string, boolean, v.v), Function, Generic, Interface type.
Uni-Directional Data Flow.
State và cách quản lý State.
Hook, useReducer và middleware giống Redux.
TOPIC 2: Typescript và rendering trong React
ReactJS_Topic 2 : TypeScript và Rendering
Cách định type để thay thế cho propTypes.
Làm việc với các type của HTML, DOM APIs.
Install và cài đặt 1 vài thư viện hay dùng + type của nó.
Lifecycle cho Functional Component vs Class Component.
Hiểu về Virtual DOM.
TOPIC 3: Lazy loading – code splitting – Memoization trong ReactJS
Giới thiệu về React.lazy và Suspense.
Code splitting theo page với react-router.
Phân tích Bundle size.
Giới thiệu về kỹ thuật memoization.
React.memo và PureComponent.
Sử dụng useMemo và useCallbak trong functional component
ReactJS_Topic 3: lazy loading
TOPIC 4: Component design pattern
ReactJS_Topic 4: Component design pattern
Giới thiệu về các component design pattern.
Phân tích và ví dụ cho từng loại: props, renderProps, HOC.
TOPIC 5: Tìm hiểu GraphQL và so sánh với REST API
Giới thiệu về GraphQL, các khái niệm quan trọng: Query, Fragment, Mutation, Subscription.
So sánh lợi hại với REST.
Giới thiệu qua Apollo và cách query bằng Insomnia.
ReactJS_Topic 5: Tìm hiểu GraphQL và so sánh với REST
TOPIC 6: Query và Lazy Query, React Query
Query và Lazy Query
Giới thiệu cách query & lazy query.
Cách sử dụng và trường hợp sử dụng của 2 phương pháp này.
Refetch 1 query.
Polling.
React Query: Query cache, fetch data, stale time (Bonus).
TOPIC 7: Xây dựng chức năng Repository của Github
Setup codebase.
Sử dụng Codegen để generate types.
Setup Apollo.
Build 2 pages về Repositories cho 1 user bất kỳ bao gồm: 1 list Repositories, 1 detail page thể hiện thêm thông tin (Pull Requests, Stars, etc).
Xây dựng Application 1
TOPIC 8: Sử dụng ApolloLink như Middleware cho ứng dụng
ApolloLink như Middleware
Giới thiệu về ApolloLink.
Data Flow của 1 ApolloLink
Xử lý Error trong ApolloLink
Bonus: Mix REST API vào GraphQL
TOPIC 9: InMemoryCache & xây dựng chức năng Paging, Filter & Pull Requets
Cách Apollo quản lý cache.
Setup introspection, typePolicies.
Cách sử dụng fetchPolicy.
Áp dụng cache vào trong application.
Build hệ thống Pagination / filter cho Repository list + Pull Requests.
Bonus: So sánh tương đồng với Redux Cache thông thường
InMemoryCache
TOPIC 10: Mutation và updating UI
Mutation và updating UI
Mutation trong GraphQL.
Update UI.
Optimistic Response.
Refetch Queries.
TOPIC 11: Testing Pyramid
Sơ lược về testing pyramid.
Unit test với jest.
Integration test với jest.
Testing Pyramid
TOPIC 12: Sử dụng Mutation để create / close Pull Request
Application 3
Sử dụng mutation để tạo Pull Request, Issue.
Update 1 Pull Request.
Star / Unstar 1 Repository.
Close Pull Request.
TOPIC 13: Unit test & Integration test
Unit test & Integration test
Setup Cypress.
Giới thiệu Page Object Pattern.
Mock và test Apollo.
Setup jest / react-testing-library.
Demo 1 vài cách test trong jest.
800px Nextjs logo.svg
BONUS TOPICS: Giới thiệu NextJS
Tìm hiểu NextJS .
Cách thức Render website trong NextJS.
Set up Routing website trong NextJS.
Dynamic import.

Share Khóa Học – ReactJS – Xây dựng chức năng Github với GraphQL – 200LAB (HOT)

199K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%